Zadzwoń
do nas
(22) 572 55 70
Obsługujemy obiekty mieszkaniowe
w całej Polsce.

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Zarządzanie i administrowanie nieruchomością

Kompleksowa obsługa nieruchomości realizowana jest przez nas w trzech głównych obszarach. 

 

1. Zarządzanie nieruchomościami w ramach współpracy z deweloperem oraz w trakcie przejęcia obiektu.
 

 • zatwierdzenie sporządzonym przez administratora nieruchomości protokołem przyjęcia budynku wraz z jego pełną dokumentacją dotyczącą zarówno działań administracyjnych, jak i prac budowlanych;
 • podejmowanie natychmiastowych działań w przypadku wykrycia niekompletności dostarczonej przez dewelopera dokumentacji obiektu (interwencja podejmowana przez zarządcę nieruchomości również w sytuacji konieczności weryfikacji dokumentów);
 • kompleksowe poradnictwo prawne pozwalające na sprawne uregulowanie prawno-formalnego statusu przejmowanej nieruchomości – dotyczy to również konieczności powołania Wspólnoty;
 • kompleksowe doradztwo mające na celu minimalizację, a nawet całkowitą likwidację zagrożeń związanych z nieuregulowanymi prawnie stosunkami stron, którymi są właściciele lokalu oraz deweloperzy;
 • przeprowadzenie dokładnej analizy bieżących wydatków eksploatacyjnych oraz stworzenie planu optymalizacyjnego mającego na celu zmniejszenie wydatków niezbędnych do utrzymania obiektu (działanie to obejmuje również przygotowanie wstępnych umów oraz ich negocjowanie z dostawcami usług bądź podwykonawcami);
 • nadzorowania procesu usuwania wszelkich, wykrytych usterek pojawiających się wskutek niewłaściwego wykonania zlecenia przez wykonawcę; dotyczy to również usterek indywidualnych lokali, które są zgłaszane do dewelopera przez mieszkańców (administrator nieruchomości zajmuje się także przyjmowanie zgłoszeń dotyczących usterek); każda interwencja wykonawcy mająca na celu natychmiastowe usunięcie wykrytej i zgłoszonej usterki jest natychmiast odnotowywana oraz zgłaszana deweloperowi;
 • bieżące sporządzanie raportów przedstawiających listę wykrytych przez użytkowników danego obiektu wad i usterek – tak w częściach wspólnych budynku, jak i w lokalach indywidualnych.

2. Działania bieżące skupione na aktualnym stanie obiektu.
 

 • sporządzenie dokumentacji wewnętrznej, czyli przygotowanie szkiców regulaminów wewnętrznych (także dla Wspólnot Mieszkaniowych), regulaminów określających sposoby rozliczania się z dystrybucji i eksploatacji mediów, statutów, jak również regulaminu porządku domowego (jeżeli istnieje taka konieczność – zarządca nieruchomości przygotuje także regulamin korzystania z części wspólnej obiektu oraz sporządzi uchwałę określającą zakres funkcjonowania ochrony);
 • pełne administrowanie nieruchomościami obejmuje również organizację ewentualnej zmiany banku;
 • regularne uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, jak i spotkaniach organizacyjnych (wynikających z aktualnych potrzeb oraz konieczności podjęcia określonych decyzji w ramach zarządzania nieruchomościami) - stała współpraca z Zarządem lub Właścicielem;
 • nieustanna troska o pełne zadowolenie i satysfakcję mieszkańców:
  dostępność administratora nieruchomości (jego obecność na terenie obiektu w uzgodnionych terminach – możliwość konsultacji, zgłoszenia uwag lub usterek),
  bieżące informowanie mieszkańców o wszelkich, podejmowanych działaniach oraz niezapowiedzianych wcześniej zdarzeniach w części wspólnej, wpływających na komfort użytkowania obiektu,
  bieżące rozwiązywanie zgłaszanych przez mieszkańców problemów i usterek;
 • rzetelne prowadzenie wykazu lokali (wraz z uwzględnieniem ilości osób je zamieszkujących oraz aktualnych adresów właścicieli);
 • dokładna weryfikacja stanu formalnego i faktycznego obiektu;
 • stałe monitorowanie ubezpieczeń, którymi obecnie dysponuje dana nieruchomość;
 • profesjonalne przygotowywanie zebrań sprawozdawczych właścicieli obiektów oraz ich kompleksowa obsługa;
 • wyznaczanie godzin dyżurów, w trakcie których mieszkańcy oraz właściciele lokali mogą uzyskać odpowiedzi na przedstawione zapytania (związane z administrowaniem nieruchomości) – kontakt z zarządcą możliwy także drogą elektroniczną (e-mail) oraz telefoniczną;
 • zachowanie stałej łączności telefonicznej ze służbami technicznymi;
 • utrzymywanie stałego kontaktu z mieszkańcami wspólnoty (w tym: regularne monitorowanie wpisów na e-forum, zamieszczanie na nim ogłoszeń oraz terminowe udzielanie odpowiedzi na zapytania ze strony mieszkańców);
 • kompleksowe administrowanie nieruchomościami potwierdzone regularnym raportowaniem;
 • rzetelne monitorowanie oraz nadzorowanie jakości realizowanych przez firmy zewnętrzne usług związanych ze sprawnym funkcjonowaniem obiektu;
 • zarządzanie nieruchomościami realizowane poprzez stałe kontrole i wizytacje mające na celu ocenę poprawności pracy dostawców usług – inspekcje zakończone zostają sporządzeniem stosownej dokumentacji (także fotograficznej) oraz raportem;
 • monitorowanie dostaw mediów (gaz, woda, energia elektryczna etc.) oraz regularnego wywozu śmieci;
 • monitorowanie efektywnej współpracy z firmą odpowiedzialną za utrzymanie terenu w należytym porządku i czystości;
 • w przypadku konieczności wyboru dostawcy danej usługi – zarządca nieruchomości podejmuje się przygotowania zestawienia ofertowego (min. 3 propozycje od 3 różnych dostawców) i przedstawienia go Zarządowi oraz Właścicielowi;
 • w imieniu Klienta administrator nieruchomości utrzymuje stały konta i pozytywne relacje z organami samorządowymi oraz instytucjami administracyjnymi;
 • regularne dokonywanie odczytów liczników znajdujących się w części wspólnej obiektu (ma to na celu monitorowanie poprawności dostaw mediów) oraz nadzorowanie odczytów dokonywanych przez podmioty zewnętrzne (dotyczy: liczników indywidualnych znajdujących się w lokalach);
 • kompleksowe doradztwo ukierunkowane na optymalizację w zakresie korzystania z usług dostawców mediów;
 • rzetelne analizy oraz profesjonalne doradztwo wskazujące na rozwiązania pozwalające zminimalizować koszty eksploatacyjne obiektu oraz koszty korzystania z usług podmiotów zewnętrznych;
 • śledzenie realizacji przeglądów technicznych obiektów oraz pilnowanie ich terminowego wykonania (dotyczy także kontroli obowiązkowych – zgodnie z treścią prawa budowlanego - których wymagają m.in. urządzenia i instalacje stanowiące podstawowe wyposażenie techniczne obiektu);
 • bieżące prowadzenie książki obiektu oraz dokumentacji technicznej zgodnej z wymogami i rozporządzeniami prawa budowlanego;
 • stałe kontrolowanie:
  realizacji prac zleconych firmom zewnętrznym odpowiedzialnym za prawidłową konserwację budynku,
  realizacji usług mających na celu natychmiastowe usunięcie zgłoszonych usterek (wraz z ich skutkami),
  poprawności prac wykonywanych przez firmy budowlane oraz remontowo-modernizacyjne;
  negocjowanie i sporządzanie umów, które pozwolą na sprawne i efektywne przeprowadzenie dostaw usług bądź też szczegółowych robót budowlanych.

3. Zarządzanie nieruchomościami w obrębie obsługi ekonomiczno-finansowej.
 

 • zadaniem administratora nieruchomości jest stałe prowadzenie ewidencji kosztów utrzymania obiektu, w tym także: kosztów zaliczek uiszczanych w celu pokrycia kosztów eksploatacyjnych;
 • sporządzenie projektu planu gospodarczego przyjmującego formę planu rzeczowo-finansowego;
 • na podstawie przedstawionych przez Wspólnotę Mieszkaniową uchwał – zarządca nieruchomości przygotowuje naliczenia zaliczek;
 • wsparcie w trakcie pozyskiwania kredytu bankowego – np. na prace remontowo-modernizacyjne;
 • kompleksowa obsługa rachunku kredytowego Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • w przypadku, kiedy podatek od nieruchomości nie jest uiszczany bezpośrednio przez użytkowników/właścicieli lokali – administrator w odpowiednim terminie zwraca się do Zarządu z przypomnieniem o zbliżającym się obowiązku uiszczenia opłaty podatkowej;
 • sporządzenie dokumentów o charakterze podsumowującym, a w tym: rozliczeń planów gospodarczych, rocznych sprawozdań finansowych, kwartalnych raportów o uzyskanych przez Wspólnotę przychodach oraz poniesionych w danym okresie kosztach związanych z eksploatacją obiektu;
 • sprawowanie nadzoru nad działaniami windykacyjnymi podejmowanymi z tytułu pożytków oraz innych przychodów (nadzorowanie oraz uczestnictwo administratora nieruchomości w procedurze windykacyjnej nie obejmuje spraw sądowych);
 • w imieniu Klienta zarządca nieruchomości dokonuje rozliczenia zaliczek uiszczonych przez mieszkańców z tytułu kosztów utrzymania części wspólnej obiektu, przeprowadzanych prac remontowo-modernizacyjnych oraz kosztów za korzystanie z mediów:
  w przypadku kosztów prac remontowo-budowlanych oraz stałych kosztów utrzymania obiektu – rozliczeń dokonuje się raz w roku,
  w przypadku kosztów zużycia mediów – rozliczeń dokonuje się raz na sześć miesięcy;
 • zarządca nieruchomości, na prośbę właścicieli bądź mieszkańców wystawia zaświadczenia lub poświadczenia;
 • zadaniem administratora jest terminowe przygotowanie płatności do autoryzacji (podpisu);
 • w ramach stałego administrowania nieruchomościami zarządcy pełnią dyżury (8h tygodniowo) oraz pozostają do dyspozycji mieszkańców i właścicieli lokali telefonicznie bądź mailowo;
 • przygotowanie strategii optymalizacyjnej pozwalającej wykorzystać potencjał lokalizacji obiektu Wspólnoty Mieszkaniowej (np. dzierżawa powierzchni reklamowej).

Wszyscy nasi Klienci mogą korzystać z intuicyjnej platformy "Strefa Klienta", do której mają stały dostęp na naszej stronie internetowej. Pozwala to m.in. na stałe monitorowanie salda oraz wszelkich informacji administracyjno-finansowych związanych z zarządzaniem nieruchomością.

  

Strefa klienta

informacje o strefie >
Zapytaj o ofertę

Wspieramy

ElektroEko

Współpracujemy

Współpracujemy z REGIONALNYM CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA IM. JANA PAWŁA II W SŁUPSKU

Kontakt z nami

Biuro Zarządu ZZN Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 48,
02-146 Warszawa

(22) 572 55 70